SK EN

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV

Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómií

Číslo akreditácie: 1642/2016

 

Počet hodín: 100

Počet kreditov: 23

 

Termín konania:

I. otvorené kurzy s pobytom - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo II. otvorené kurzy bez pobytu - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo III. uzavreté kurzy na školách - podľa požiadaviek školy a po konzultácii s vedením školy

 

Miesto konania:

I. Hotel CITY Košice, Vodárenská 6

alebo II. Global Contract, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen

alebo III. na objednávajúcej škole (minimálne 15 účastníkov)

 

Forma vzdelávania: prezenčná celého kurzu  vrátane skúšok odbornej spôsobilosti alebo len skúšok odbornej spôsobilosti, samostatné skúšky odbornej spôsobilosti môže vykonať pedagogický zamestnanec, ktorý má viac ako 3 roky praxe vo svojom odbore

 

Cena kurzu:

na základe dohody

 

Cena zahŕňa: študijný a obrazový materiál, odborná literatúra, písacie potreby, poznámkové listy, resp. internetové pripojenie, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčenia

 

Cena skúšok odbornej spôsobilosti:

na základe dohody

 

Cena zahŕňa: konzultácie ku skúškam, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčenia

 

Spôsob ukončenia: záverečná prezentácia a pohovor pred trojčlennou komisiou

Garant: Ing. Eva Mydlová

 

Cieľová skupina:

Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, Učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
Majster odbornej výchovy

 

Vyučovací predmet/oblasť:

Manažment kvality
Manažment
Marketing
Cestovný ruch
Technika cestovného ruchu
Hotelový a gastronomický manažment
Služby v Cestovnom ruchu
Predmet prax
Praktické vyučovanie
Cvičenia techniky prevádzky

 

Program:

téma

hodinová dotácia

MANAŽMENT GASTRONOMICKÝCH A UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

Funkcia manažmentu, osobnosť manažéra, manažérske funkcie

3

15

Manažment ako rozhodovací proces

2

Strategický manažment

3

Moderné formy riadenia (outsourcing, franchising)

2

Organizačná činnosť podniku

3

Formy a typy organizačných štruktúr

2

Stravovacie zariadenia a ich organizácia

2

13

Činnosť na úseku gastronomických služieb

3

Organizácia gastronomického úseku v rôznych typoch ubytovacích zariadení

3

Jednotné zásady obsluhy

2

Spoločenské akcie

3

Ubytovacie zariadenia, ich charakteristika

2

22

Kategorizácia ubytovacích zariadení , klasifikačné znaky, zaraďovanie do  tried

3

Pracovné operácie pri starostlivosti o hosťa

3

Operatívno-technická evidencia

2

Rezervačný a registračný systém

3

Produkt hotela a balíky služieb

2

Doplnkové služby

3

Štruktúra služieb a ich osobitosti

2

Klasifikácia služieb

2

MARKETINGOVÝ A KOMUNIKAČNÝ MANAŽMENT

Finančný manažment

Nákup a riadenie zásob

1

5

Ceny, ich tvorba a náklady

1

Výnosy, tržby, zisk, cash flow, finančná analýza

1

Financovanie investičnej a prevádzkovej činnosti hotela

1

Technika platobného styku

1

Marketingový manažment

Základy marketingovej koncepcie v CR, strategické plánovanie hotela

1

10

Analýza marketingového prostredia podniku, segmentácia trhu

2

SWOT analýza

1

Marketingový mix - služba , cena, distribúcia, propagácia, kooperácia

2

Tvorba marketingového plánu

1

Realizácia marketingového plánu

2

Personálna práca, personálna stratégia, organizácia prace, komunikácia - podstata, proces, funkcie

1

Manažment kvality služieb

Pojem kvality služieb

1

15

Dimenzie kvality služieb

1

Kvalita produktu hotela

2

Systémy manažérstva kvality- HACCP

1

Medzinárodné normy ISO

1

Meranie kvality služieb orientované na dopyt

1

Meranie kvality služieb orientované na ponuku- audit

1

Meranie kvality služieb orientované na pracovníkov

1

Komplexné riadenie kvality - TQM

3

Hodnotenie kvality a certifikácia

3

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Vytváranie dotazníkov pre hostí a Vyhodnocovanie hodnotenia zákazníkmi

4

20

Tvorba hotelového prospektu

3

Produkt hotela- ceno-tvorba, tvorba balíkov

2

Návrh tréningových aktivít pre zamestnancov

3

Tvorba marketingového plánu hotela

4

TQM

2

Možnosti zlepšenia kvality služieb vybranej reštaurácie

2

SPOLU:

100ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00