SK EN

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV

Aplikácia nových metód aktívneho vyučovania vo vzdelávacom procese na základných školách získaných zahraničnou praxou

Číslo akreditácie: 790/2012 - KV





Počet hodín: 110

Počet kreditov: 25



Termín konania:

I. otvorené kurzy s pobytom - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo II. otvorené kurzy bez pobytu - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo III. uzavreté kurzy na školách - podľa požiadaviek školy a po konzultácii s vedením školy



Miesto konania:

I. Hotel CITY Košice, Vodárenská 6

alebo II. Global Contract, s.r.o., Sartorisova 11, Bratislava

alebo III. na objednávajúcej škole (minimálne 15 účastníkov)



Forma vzdelávania: prezenčná celého kurzu  vrátane skúšok odbornej spôsobilosti alebo len skúšok odbornej spôsobilosti, samostatné skúšky odbornej spôsobilosti môže vykonať pedagogický zamestnanec, ktorý má viac ako 3 roky praxe vo svojom odbore



Cena kurzu:

na základe dohody


Cena zahŕňa: študijný a obrazový materiál, odborná literatúra, písacie potreby, poznámkové listy, resp. internetové pripojenie, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčenia



Cena skúšok odbornej spôsobilosti:

na základe dohody



Spôsob ukončenia: záverečná prezentácia a pohovor pred trojčlennou komisiou

Garant: Doc. PaedDr. Ján Danek, CSc.



Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie



Vyučovací predmet/oblasť:

jazyk a komunikácia

matematika a práce s informáciami

príroda a spoločnosť

človek a hodnoty, človek a svet práce

človek a príroda

človek a spoločnosť

zdravie a pohyb



Program:

Učebný cyklus

Učebné štýly

Motivácia žiakov k učeniu

Metódy aktívneho vyučovania

Skupinové komunikačné vyučovacie metódy

 

Praktické skúsenosti z vyučovacieho procesu a aplikácia metód vo vyučovacom procese

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00