SK EN

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV

Informácie o odvodoch

Informácia o odvodoch do poisťovní na Slovensku.

 • Za študentov stredných a vysokých škôl platí odvody do poisťovní (zdravotnej, sociálnej) štát .
 • Pre zdravotnú poisťovňu platí, že študent je poistencom štátu do 26. rokov v prípade denného aj externého štúdia a od 26 do 30 rokov len ak ide o denné štúdium.
 • Študent strednej školy, pokiaľ sa nezapíše na vysokoškolské štúdium, má štatút študenta do 31.augusta kalendárneho roka v ktorom štúdium ukončil.
 • V prípade pokračovania v štúdiu na nasledujúcom stupni v jednom kalendárnom roku (stredná škola => vysoká škola, 1. stupeň VŠ =>2. stupeň VŠ, 2.stupeň= >3. stupeň) je pre zdravotnú poisťovňu štatút študenta platný aj počas prázdnin.
 • Pokiaľ sa poistenec nepovažuje za študenta a zároveň sa ani neodhlási zo zdravotného poistenia na Slovensku (na základe relevantných dokladov), je povinný sa prihlásiť ako samoplatca a uhradiť poistné v minimálnej výške 61,81 EUR/mesiac (údaj pre r.2017). Takýto poistenec v krajine EÚ využíva v prípade potrebného ošetrenia európsky preukaz/ náhradný certifikát vydaný v SK poisťovni pred odchodom do zahraničia, za podmienok špecifikovaných na www. stránkach poisťovní (pre každú krajinu EÚ individuálne).
 • V prípade ak v zahraničí poistenie nevzniká a budete využívať európsky preukaz vydaný na Slovensku, je vhodné pred odchodom uzatvoriť si aj komerčné cestovné poistenie a  včas si skontrolovať platnosť európskeho preukazu, prípadne požiadať o jeho prevydanie (vydanie náhradného dokladu) príslušnú zdravotnú poisťovňu.
 • Odhlásenie zo zdravotného poistenia sa realizuje len na základe vyplnenej odhlášky a pracovnej zmluvy v zahraničí, alebo formuláru E 104 - vydaného v krajine EÚ v ktorej vznikol pracovný pomer.
 • Odhlásenie zo zdravotného poistenia je možné vykonať aj zaslaním odhlášky a kópie pracovnej zmluvy / E104 (stačí e-mailom na príslušnú zdravotnú poisťovňu) najneskôr do 8 dní od vzniku pracovného pomeru / zdravotného poistenia v krajine EÚ.
 • Pred odhlásením zo zdravotného poistenia na Slovensku je potrebné oboznámiť sa s možnosťou, postupom a podmienkami prihlásenia do zdravotného poistenia krajiny do ktorej idete pracovať (trvalé, resp. prechodné bydlisko, výšky odvodov do poisťovní plynúce z pracovnej zmluvy a pod.).
 • Každá krajina EÚ má svoje špecifické podmienky zdravotného poistenia, vydania EPZP (Európsky preukaz zdravotného poistenia) a jeho použitia.
 • Po ukončení pracovného pomeru je potrebné vyžiadať si formulár E 104 od príslušnej zdravotnej poisťovne v krajine EÚ, prípadne prostredníctvom zamestnávateľa a predložiť ho pri opätovnom prihlásení na Slovensku. Prihlásenie by malo prebehnúť do 8 dní od ukončenia zamestnania/poistenia v EÚ. Po uznaní formulára zdravotnou poisťovňou, poistenec nemusí za  obdobie uvedené v E104 platiť minimálny odvod.
 • V mimoriadnych prípadoch je možné o odhlásenie zo zdravotného poistenia požiadať zo spätnou platnosťou aj po návrate zo zahraničia, po predložení potrebných podkladov (pracovnej zmluvy a pod.). V takomto prípade môže ZP požadovať zaplatenie kapitačných poplatkov a pod.
 • Odvod do Sociálnej poisťovne nie je povinný.

Link VSZP - rozpísané uplatnenie EÚ preukazu pre každú krajinu EÚ

MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA VZDELÁVANIE PEDAGÓGOVVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00