SK EN

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV

Informácie o odvodoch

Informácia o odvodoch do poisťovní na Slovensku.

 • Za študentov stredných a vysokých škôl platí odvody do poisťovní (zdravotnej, sociálnej) štát .
 • Pre zdravotnú poisťovňu platí, že študent je poistencom štátu do 26. rokov v prípade denného aj externého štúdia a od 26 do 30 rokov len ak ide o denné štúdium.
 • Študent strednej školy, pokiaľ sa nezapíše na vysokoškolské štúdium, má štatút študenta do 31.augusta kalendárneho roka v ktorom štúdium ukončil.
 • V prípade pokračovania v štúdiu na nasledujúcom stupni v jednom kalendárnom roku (stredná škola => vysoká škola, 1. stupeň VŠ =>2. stupeň VŠ, 2.stupeň= >3. stupeň) je pre zdravotnú poisťovňu štatút študenta platný aj počas prázdnin.
 • Pokiaľ sa poistenec nepovažuje za študenta a zároveň sa ani neodhlási zo zdravotného poistenia na Slovensku (na základe relevantných dokladov), je povinný sa prihlásiť ako samoplatca a uhradiť poistné v minimálnej výške 61,81 EUR/mesiac (údaj pre r.2017). Takýto poistenec v krajine EÚ využíva v prípade potrebného ošetrenia európsky preukaz/ náhradný certifikát vydaný v SK poisťovni pred odchodom do zahraničia, za podmienok špecifikovaných na www. stránkach poisťovní (pre každú krajinu EÚ individuálne).
 • V prípade ak v zahraničí poistenie nevzniká a budete využívať európsky preukaz vydaný na Slovensku, je vhodné pred odchodom uzatvoriť si aj komerčné cestovné poistenie a  včas si skontrolovať platnosť európskeho preukazu, prípadne požiadať o jeho prevydanie (vydanie náhradného dokladu) príslušnú zdravotnú poisťovňu.
 • Odhlásenie zo zdravotného poistenia sa realizuje len na základe vyplnenej odhlášky a pracovnej zmluvy v zahraničí, alebo formuláru E 104 - vydaného v krajine EÚ v ktorej vznikol pracovný pomer.
 • Odhlásenie zo zdravotného poistenia je možné vykonať aj zaslaním odhlášky a kópie pracovnej zmluvy / E104 (stačí e-mailom na príslušnú zdravotnú poisťovňu) najneskôr do 8 dní od vzniku pracovného pomeru / zdravotného poistenia v krajine EÚ.
 • Pred odhlásením zo zdravotného poistenia na Slovensku je potrebné oboznámiť sa s možnosťou, postupom a podmienkami prihlásenia do zdravotného poistenia krajiny do ktorej idete pracovať (trvalé, resp. prechodné bydlisko, výšky odvodov do poisťovní plynúce z pracovnej zmluvy a pod.).
 • Každá krajina EÚ má svoje špecifické podmienky zdravotného poistenia, vydania EPZP (Európsky preukaz zdravotného poistenia) a jeho použitia.
 • Po ukončení pracovného pomeru je potrebné vyžiadať si formulár E 104 od príslušnej zdravotnej poisťovne v krajine EÚ, prípadne prostredníctvom zamestnávateľa a predložiť ho pri opätovnom prihlásení na Slovensku. Prihlásenie by malo prebehnúť do 8 dní od ukončenia zamestnania/poistenia v EÚ. Po uznaní formulára zdravotnou poisťovňou, poistenec nemusí za  obdobie uvedené v E104 platiť minimálny odvod.
 • V mimoriadnych prípadoch je možné o odhlásenie zo zdravotného poistenia požiadať zo spätnou platnosťou aj po návrate zo zahraničia, po predložení potrebných podkladov (pracovnej zmluvy a pod.). V takomto prípade môže ZP požadovať zaplatenie kapitačných poplatkov a pod.
 • Odvod do Sociálnej poisťovne nie je povinný.

Link VSZP - rozpísané uplatnenie EÚ preukazu pre každú krajinu EÚ

MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVOVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVO EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00