SK EN

ŠVAJČIARSKY KONCEPT HOTELOVÉHO MANAŽMENTU - ALPINE CENTER (MMSPr)

PRÍPRAVNÝ KURZ + NULTÝ ROČNÍK

Alpine Center v zastúpení Global Contract s.r.o. otvára od 19.1.2015 v spolupráci s VŠEMVS Prípravný kurz anglického jazyka + Nultý ročník

 

Cieľom kurzu je príprava na 3-ročné štúdium (Swiss Diploma) spoločného programu Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch/Hotelový manažment, ktoré prebiehajú simultánne s 3- ročným bakalárskym štúdiom kedy získate Bakalársky titul z Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Príprava je zameraná predovšetkým na jazykové zručnosti študenta (výučba AJ) nevyhnutné na dosiahnutie úrovne potrebnej na začatie bakalárskeho štúdia a zároveň ich zavedenie do problematiky pohostinstva a cestovného ruchu. Súčasťou programu je aj praktický výcvik v kombinácii s teóriou manažmentu potravín a nápojov.

V rámci nultého ročníka máte možnosť absolvovať časť odborných predmetov Alpine Center, ktoré sa Vám započítajú v 1. ročníku štúdia a tak si zjednodušiť štúdium. Po úspešnom absolvovaní prípravného kurzu a odborných predmetov máte možnosť absolvovať zahraničnú letnú stáž, čím získate zručnosti a skúsenosti a zároveň finančné prostriedky na ďalšie štúdium

 

Kurz odporúčame všetkým, ktorí:

 1. majú záujem získať Swiss Diplom a bakalársky titul v odbore Ekonomika a  manažment podniku, začínajúcim v akademickom roku 2015/2016,

 2. sa snažia o zlepšenie anglického jazyka, získanie základných vedomosti z pohostinstva a cestovného ruchu, a ich cieľom je získať švajčiarsky diplom udelený Alpine Center,

 3. majú záujem začať kariéru v globálnom hotelovom priemysle tým, že absolvujú svoju prvú stáž v  renomovanom hoteli na konci programu Prípravného kurzu,

 4. chcú zvládnuť ďalšie štúdium, ktoré bude prebiehať v AJ

 5. si chcú zjednodušiť štúdium o štúdium predmetov, ktoré už absolvovali v Nultom ročníku

 6. chcú získať finančné prostriedky na  ďalšie štúdium

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O PRÍPRAVNOM KURZE

Milý budúci študent,

je naším veľkým potešením, predstaviť Vám náš Prípravný kurz, ktorý otvárame 19.1.2015 a ktorý je prípravou na nový študijný odbor v oblasti Hotelového manažmentu, v rámci švajčiarskeho modelu vzdelávania, ktorý ponúka Alpine Center. Nasledujúci rok bude dôležitým medzníkom vo Vašom živote. Chystáte sa otvoriť dvere vzrušujúcej a bohatej kariére - tej, ktorá rozšíri vaše obzory a ukáže príležitosti, o ktorých sa Vám ani nesnívalo.

Prípravný kurz je určený k rozvoju jazykových zručností anglického jazyka študenta na úroveň potrebnú pre program a všetky v ňom obsahujúce predmety. Ide o šestnásť-týždenný kurz a učebný plán zahŕňa písanie, rozprávanie a počúvanie v Angličtine, rozširovanie čitateľských zručností, úvod do komunikácie , úvod do pohostinstva , úvod do Manažmentu služieb v oblasti potravín a nápojov, úvod do podnikových aplikácií a semináre o profesionalite.

V nultom ročníku absolvujete časť odborných predmetov Alpine Center, ktoré sa Vám započítajú v 1. ročníku štúdia a v lete absolvujete zahraničnú letnú stáž, počas ktorej si zarobíte na ďalšie štúdium a zároveň získate potrebné zručnosti a skúsenosti.

Po úspešnom ukončení Prípravného kurzu budete schopný priameho vstupu do študijného programu Hotelového manažmentu.

Možno najviac vzrušujúcim a prospešným aspektom tohto kurzu je, že vývoj Vašich znalostí angličtiny bude jednoduchý, zábavný a hlavne relevantný vzhľadom k Vášmu vzdelaniu a kariére, ktorá Vás čaká. Ak máte skutočnú túžbu uspieť v pohostinstve a vlastne v živote, nemali by ste váhať a s plným nasadením svojho času a energie neustále zlepšovať svoju úroveň anglického jazyka a prehlbovať vedomosti z oblasti hotelového priemyslu.

Vďaka relatívne menšiemu počtu študentov v jednotlivých skupinách, budú školitelia Prípravného kurzu schopní zamerať sa na špecifické problémy každého študenta. V tejto menej zastrašujúcej atmosfére sa budete ako študent cítiť istejšie a sebavedomejšie, čo sa odrazí aj na Vašej aktívnej účasti na cvičeniach.

 

ÚROVEŇ KURZU: prípravná

TRVANIE KURZU: 16 týždňov od 19.1.2015

FORMA ŠTÚDIA: denná ( 22 vyučovacích hodín / týždeň)

POPLATOK ZA PRÍPRAVNÝ KURZ: 1900,- €

Poplatok za Prípravný kurz je možné uhradiť prevodom na účet alebo poštovou poukážkou. Pri platbe prevodným príkazom žiadame uviesť do poznámky meno a priezvisko uchádzača.

BANKOVÉ DETAILY pre Prípravný kurz:

č. účtu: 633 699 560/0900
Špecifický symbol: bude pridelený
Variabilný symbol: bude pridelený

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 64 0900 0000 0006 3369 9560

SWIFT: GIBASKBX

Poznámka: meno a priezvisko uchádzača

 

PRIJÍMANIE NA PRÍPRAVNÝ KURZ:

Aby mohol byť prijatý študent na Prípravný kurz musí mať ukončené úplné stredoškolské vzdelanie (tj maturita) a musí absolvovať test z angličtiny na zistenie jej úrovne.

Študenti, ktorí úspešne absolvujú Prípravný kurz budú prijatý na štúdium bez prijímacieho konania.

Neváhajte a vstúpte s nami do najväčšieho, najrozšírenejšieho a rozmanitého odvetvia tejto planéty. (PRIHLÁŠKA)

 

CIELE, VÝSTUPY A ŠTRUKTÚRA PRÍPRAVNÉHO KURZU

 

Ciele Prípravného kurzu

Tento kurz je navrhnutý tak, aby predstavil základy cestovného ruchu tým, ktorých úroveň angličtiny vyžaduje pomalšie tempo a opatrnejší prístup k pochopeniu materiálu zahrnutého v prednáškach bakalárskeho študijného programu Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch/ Hotelový manažment. Umožňuje študentom, ktorí sú menej zdatní v anglickom jazyku získať základné vedomosti o hlavných odvetviach hotelového priemyslu, rovnako ako aj o konceptoch prebiehajúcich v pozadí rôznych operácií.

 

Výstupy zo štúdia

Po dokončení tohto kurzu by študent mal byť schopný:

 1. počúvať a pochopiť prednášky týkajúce sa základných modulov cestovného ruchu;

 2. čítať a  pochopiť materiál modulu;

 3. konverzovať inteligentne o základných otázkach cestovného ruchu;

 4. vysvetliť základnú štruktúru a interakcie všetkých sektorov pohostinstva / cestovného ruchu;

 5. načrtnúť históriu rozvoja cestovného ruchu, a popísať trendy hlavných sektorov, t.j. doprava, ubytovanie, operácie v oblasti jedla a nápojov a zábavy;

 6. vymenovať negatívne aj pozitívne vplyvy rozvoja cestovného ruchu;

 7. popísať úlohu cestovného agenta a cestovnej kancelárie v celkovom obraze cestovného ruchu.

 

Po dokončení nultého ročníka by študent mal mať:

 1. potrebné znalosti z oblasti Hotelierstva potrebné pre ďalšie štúdium

 2. jazykovú znalosť na zvládnutie ďalšieho štúdia v anglickom jazyku

 3. dostatočné odborné zručnosti z oblasti Hotelového manažmentu pre absolvovanie zahraničnej stáže

 4. finančné prostriedky na štúdium v nasledujúcom semestri

 

Štruktúra Prípravného kurzu

 

Moduly v Anglickom jazyku

Anglický jazyk

Čítanie

Úvod do komunikácie

Úvod do oblasti cestovného ruchu a pohostinstva

Úvod do oblasti Jedla a Nápojov

Úvod do počítačových informačných systémov

Seminár profesijného rozvoja

Ruský jazyk - v prípade záujmu

 

 

Ukážka obsahu jedného z predmetov:

 

Úvod do oblasti cestovného ruchu a pohostinstva

 • Stručná história cestovného ruchu

 • Trendy v prospech rastu cestovného ruchu

 • Prehľad hlavných odvetví: doprava, ubytovanie, F&B a zábava,

 • Výhody a nevýhody rozvoja cestovného ruchu

 

Nultý ročník- možnosť absolvovať predmety z 1. ročníka:

 • Výskumné metódy
 • Pohostinnosť a podnikové prostredie cestovného ruchu
 • Služby zákazníkom/Customer services
 • Aplikované hotelové prevádzky 1- individuálne povinnosti
 • Prevádzka recepcie
 • Prevádzka údržby
 • Aplikovaná prevádzka údržby
 • Služby F&B praktická časť
 • Manažment obsluhy F&B
 • Kulinárska teória
 • Operačný systém manažmentu Fidelio
 • Seminár profesionality
 • Odobrná prax -  4 mesiace

 

PRIEBEH PRÍPRAVNÉHO KURZU

 

Úvod do praktických cvičení

Študovať Manažment v čisto teoretickom prostredí by bola veľmi náročná úloha, iba ak, samozrejme, by ste už mali nazhromaždené dostatočné množstvo praktických skúseností. Filozofiou Alpine Center je učiť Manažment tým, že dá študentovi možnosť zažiť manažment v praxi. Ako Manažérovi reštaurácie, by pre Vás bolo ťažké dohliadať a riadiť celý rad čašníkov, keby ste vy sami ako čašník nikdy nepracovali. Ako Generálny riaditeľ hotela by ste mohli tiež iba veľmi ťažko riadiť svojho Manažéra reštaurácie, ak ste sami nikdy nepracovali na jeho / jej pozícii. Rovnaký scenár platí pre kuchyňu a ďalšie oddelenia. Mali by ste byť vždy schopný kontrolovať a ovládať svojich Manažérov oddelení a svojich zamestnancov tým, že viete, čo majú robiť a ako to majú robiť. V opačnom prípade bude váš personál ovládať Vás.

Praktické cvičenia zohrávajú významnú úlohu v študijnom programe- Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch/Hotelový manažment a slúžia k vštepeniu zmyslu pre zodpovednosť, spoľahlivosť, sebadôvery a sebaúcty. Cieľom praktických cvičení je poskytnúť študentom potrebné technické zručnosti v rámci reálneho pracovného prostredia, ktoré Vám uľahčia Váš prechod do prevádzky počas Vášho praktického umiestnenia po skončení Prípravného kurzu alebo v priebehu letného semestra štúdia.

 

Uniformy pre praktické cvičenia

Na praktické cvičenia alebo pridelené praktické úlohy sa musia nosiť kompletné uniformy. Čistota a stav vašej uniformy je na Vašej zodpovednosti.

Praktické cvičenia a hodnotenie

V priebehu akademického roka Vás bude inštruktor / lektor pravidelne klasifikovať za zručnosti, ktoré ste povinní úspešne preukázať v praktickej časti kurzu. Tento spôsob hodnotenia sa nazýva kontinuálne hodnotenie. Je samozrejmé, že budete tiež klasifikovaný za získané vedomosti, na ktorých sú založené tieto zručnosti.

Budete sa zúčastňovať cvičení zameraných na servis/služby v oblasti Potravín/Jedál a Nápojov. Na praktických cvičeniach sa budete zaoberať technickými schopnosťami, ktoré musíte získať na to, aby ste prešli kurzom úspešne. V čase, keď sú tieto schopnosti vykonávané v triede, bude člen Vašej skupiny požiadaný o overenie a zdokumentovanie Vašich schopností. Tento spôsob hodnotenia sa nazýva vzájomné hodnotenie. Pri použití tejto metódy môžu kurzové manažérske tímy overiť, či ste dosiahli schopnosti vo všetkých potrebných oblastiach Služieb Jedál a Nápojov.

Je to na vašej osobnej zodpovednosti, preto sa na konci každého praktického cvičenia uistite, že ste úspešne predviedli tieto schopnosti, a že ich úspešné predvedenie je zaznamenané. Ak máte problémy v nejakej oblasti, mali by ste to okamžite oznámiť Vášmu vyučujúcemu daného predmetu. Ak on / ona nemôže problém vyriešiť, potom by mal byť na Váš problém upozornený dekan. Takto nejako funguje líniový manažment v Apline Center.

 

Politika účasti

Účasť na každej hodine teórie, hodine praktického cvičenia a na module Aplikovanej hotelovej prevádzky je povinná. Záznam dochádzky je vedený pre každého študenta. Referent študentskej dochádzky prísne kontroluje všetky absencie prostredníctvom Knihy záznamov absencií študentov. Študenti musia byť dochvíľni a pripravení na všetky teoretické a praktické pre nich naplánované hodiny, a tiež pre ďalšie akcie organizované vedením fakulty, jednotlivými lektormi, alebo ich zamestnávateľmi v priebehu praktického umiestnenia.

Študenti, ktorí meškajú, budú prijatí do triedy len po uvážení lektora daného modulu. V každom prípade sa to však bude počítať ako jedna (1) absencia.

Maximálne prípustné absencie: 20% pre teoretické moduly a 5% pre praktické moduly.

Ak študent prekročí vyššie uvedené limity, nebude sa môcť zúčastniť na záverečnom hodnotení. Títo študenti sa budú môcť zúčastniť ďalšieho plánovaného skúškového obdobia a dostanú maximálnu známku 40%. Aby bolo možné vypočítať presné limity absencií pre každý modul, študenti by sa mali pozrieť na štruktúru kurzov. Napríklad, ak je počet skutočných hodín výučby pre niektorý modul 40, potom študent musí absolvovať 32 alebo viac hodín výučby alebo vymeškať nie viac ako 8 hodín výučby. Študenti by sa mali poradiť so svojím lektorom a / alebo Referentom služieb študentom pre ich oficiálny stav dochádzky.

 

PRIHLÁSENIE NA PRÍPRAVNÝ KURZ

 

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY NA PRÍPRAVNÝ KURZ: do 30/11/2014

 

Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlášky na Prípravný kurz TU, ktorú nám zašlete buď:

 1. písomne na adresu: Global Contract s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika

 2. elektronicky na: sekretariat@globalcontract.sk , office@globalcontract.sk (Prihlášku nájdete v sekcii - PRIHLASKY A VZORY ZMLÚV).

 

 

Pre prípadné otázky ohľadom Prípravného kurzu je Vám kedykoľvek k dispozícii náš tím.

 

 

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA VZDELÁVANIE PEDAGÓGOVVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00