SK EN

ŠVAJČIARSKY KONCEPT HOTELOVÉHO MANAŽMENTU - ALPINE CENTER (MMSPr)

PRIJÍMACIE KONANIE

Podmienkou na  prihlásenie sa na spoločné štúdium pozostávajúce z akreditovaného programu Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch a špeciálneho vzdelávacieho programu v oblasti hotelového manažmentu s možnosťou získať medzinárodný certifikát Swiss Diploma poskytovateľov VŠEMVS a ALPINE CENTER je absolvovanie VSTUPNÉHO TESTU.

 

OBSAH, FORMA A ŠTRUKTÚRA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

Aby mohol byť študent prijatý na spoločné štúdium musí splniť v nasledovné podmienky v poradí ako sú uvedené:

 1. mať ukončené úplné stredoškolské vzdelanie (t.j. maturitná skúška)
 2. vyplniť Prihlášku na Vstupný test
 3. absolvovať Vstupný test
 4. úspešný uchádzač Vstupného testu môže podať prihlášku v anglickom jazyku na VŠEMVS a uhradiť školné

 

Najneskorší termín na prihlásenie sa na štúdium Alpine Center a zaslanie prihlášky so vstupným testom pre domácich (slovenských) aj zahraničných študentov je do 31.08.2015

 

Po úspešnom absolvovaní Vstupného testu obdrží študent do 24 hodín:

 1. Prihlášku na štúdium (resp ju môže vyplniť elektronicky na http://www.vsemvs.sk/eng/en-US/admissions/electronicapplicationform.aspx)
 2. Inštrukcie k zaslaniu príslušných príloh a podpornej dokumentácie
 3. Inštrukcie k uhradeniu zálohy za štúdium

Prosíme následne vyplniť prihlášku a zaslať ju spolu s podpornými dokumentami a potvrdením o úhrade zálohy na adresu:

Minaret s.r.o.
Pribišova 7
841 05 Bratislava
Slovenská republika

Prihláška bez  uhradenia zálohy nebude akceptovaná!
Záloha je vratná. V prípade, ak Vaše prijímcaie konanie bude neúspešné a neobdržíte DOKLAD O PRIJATÍ, záloha Vám bude vrátená.

 

Hodnotenie Vstupného testu:

Uchádzač môže na prijímacej skúške získať zo Vstupného testu (Entrance Testu) spolu maximálne 100 % = 100 bodov. Minimálny počet bodov na úspešné zloženie prijímacej skúšky je dosiahnutie 60 bodov = 60% zo Vstupného testu (Entrance Testu). Výsledky Osobnostného testu (Personality Testu) sa nezapočítavajú do celkového bodového hodnotenia prijímacej skúšky.

Na štúdium budú prijatí uchádzači podľa poradia, ktoré bude tvorené na základe súčtu bodov, ktoré uchádzač získal z prijímacej skúšky, pričom 1. v poradí bude uchádzač s najvyšším počtom bodov a posledný bude uchádzač s najnižším počtom bodov.

 

Úspešní absolventi Vstupného testu obdržia vyjadrenie od Alpine Center o prijatí/neprijatí. Prijatí študenti si môžu podať prihlášku na štúdium na VŠEMVS a budú postupovať podľa pokynov VŠEMVS.

 

len informatívne:

ŠTUDIJNÝ ODBOR: „Ekonomika a manažment podniku"

SPOLOČNÉ ŠTÚDIUM: Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch/Hotelový manažment

Forma štúdia: denná

Spôsob prihlásenia sa na štúdium: podrobné informácie nájdete na stránke VŠEMVS

Elektronická prihláškaV prihláške na VŠEMVS je potrebné uviesť:

 • akademický rok: 2015/2016
 • požadované osobné a kontaktné údaje
 • študijný program: Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch
 • forma štúdia: denná
 • metóda štúdia: prezenčná
 • vysoká škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
 • rok maturitnej skúšky
 • kód strednej školy (len uchádzači, ktorí budú maturovať v roku 2015)
 • druh absolvovanej strednej školy, jej názov a adresu
 • študijný odbor a kód študijného odboru strednej školy (len uchádzači, ktorí budú maturovať v roku 2015)
 • prilepiť doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, poštovú poukážku typu „U" (nie príkaz na úhradu)
 • uviesť dátum a prihlášku podpísať
 • Uchádzači, ktorí vykonali maturitnú skúšku v roku 2014 a skôr musia priložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (neposielať koncoročné vysvedčenia).

Originál maturitného vysvedčenia sa nepreberá!

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje.

 

Povinné prílohy k prihláške na VŠEMVS:

 • Overená fotokópia maturitného vysvedčenia.
 • Uchádzač, ktorý maturuje v roku 2015 je povinný predložiť doklad o  maturitnej skúške urýchlene po jej vykonaní. Vysoká škola nebude vyzývať uchádzačov na doloženie chýbajúceho maturitného vysvedčenia. Uchádzači, ktorí dodajú prihlášky bez maturitného vysvedčenia, budú z prijímacieho konaniavylúčení!
 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o zaplatení poplatku 30,- € (nie príkaz na úhradu)

 

NEÚPLNÉ PRIHLÁŠKY NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ!

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA VZDELÁVANIE PEDAGÓGOVVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00