SK EN

EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY

„Zručnosti a medzinárodný certifikát v kvalifikáciách pre cestovný ruch Vám garantuje zamestnanie"

image005.jpg image002.jpgimage003.gif

Názov projektu „Zručnosti a medzinárodný certifikát v kvalifikáciách pre cestovný ruch Vám garantuje zamestnanie"   Tecoma Travel, s.r.o

 

Názov Operačného programu

Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava cieľ 3

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v  rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“Štrukturálny Fond: Európsky sociálny fond

Program: Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3

Priorita: 1. Rozvoj aktívnej politiky trhu práce a sociálnej integrácie

1.1 Zvýšenie zamestnateľnosti znevýhodnených skupín na trhu práce a skupín ohrozených sociálnou exekúciou

ITMS: 13110100056

 

Miesto realizácie aktivít projektu

Bratislava/Bratislava/Bratislavský samosprávny kraj

 

Trvanie celkovej realizácie projektu

01/11/2007-31/05/2008

 

Koniec realizácie školiacich aktivít projektu

Školiace aktivity 31/05/2008

 

Rozpočet projektu

Skutočnosť: 3185181 SK, z toho /NFP 3 025 921,95/

 

Kontaktné údaje (názov a sídlo prijímateľa, meno koordinátora projektu, telefón, fax, e-mailová adresa, webová stránka)

Tecoma Travel, s.r.o., Záhradnícka 93,  Bratislava v zast. Ing.K.Dolná, konateľ, koordinátor D.Pavlíková, tel.: 02/50203061, fax: 02/50203063, sekretariat@tecoma.sk, www.tecoma.sk
Ciele projektu

Vyškoliť uchádzačov a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a získanie medzinárodného certifikátu pre cestovný ruch a tým zvýšiť ich šancu a reintegráciu

 

Cieľové skupiny

Uchádzači a znevýhodnení uchádzači o zamestnanie

 

Stručný opis projektu:

Projekt je zameraný na organizovanie školení nezamestnaných v oblasti zručnosti a medzinárodného certifikátu pre cestovný ruch. Pozostáva zo školení, ktoré budú realizované pre skupiny z okresu Bratislavský samosprávny kraj.Využiteľnosť získaných vedomostí a zručností bude najmä v novovytvorených pracovných miestach v odvetní cestovného ruchu na Slovensku ale aj v zahraničí.


1. Plánované aktivity (stručný popis)

Príprava realizácie projektových aktivít a celkový manažment projektu

Príprava a zabezpečenie publicity projektu

Výber cieľových skupín z databázy úradov PSVR, diagnostika vhodnosti cieľových skupín a ich zaradenie  do jednotlivých vzdelávacích kurzov podľa individuálnych schopností jednotlivca.

Realizácie vzdelávacích kurzov:

Školenie pre pozíciu: čašník/barman

Školenie pre pozíciu: čašník/ barman s predbežným zaradením na prax na Cypre

Školenie pre pozíciu: chyžná a pomocná sila I.

Školenie pre pozíciu: stavbár

Školenie pre pozíciu : animátor

Umiestnenie absolventov na pracovné miesta a sprostredkovanie zamestnania absolventov kurzov.

V zariadeniach a hoteloch cestovného ruchu doma aj v zahraničí


2. Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory)

V rámci projektu bolo preškolených 70 účastníkov, 35 absolventov školenia podpísalo pracovné zmluvy po ukončení školenia.

 

3. Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu)

Všetci zúčastnení môžu získané zručnosti využiť v pracovnoprávnom procese. Zvýši sa ich kredit na trhu práce.

 

Fakultatívne položky:

1. Problémy zistené pri aplikácii : Nie všetci účastníci boli schopní naučiť sa získať vedomosti na takej úrovni, aby boli schopní vykonávať danú prácu.

2. Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach)

Tento projekt priniesol všetkým zúčastneným možnosť zefektívniť, zlepšiť, urýchliť a zracionalizovať svoje pracovné návyky, čo vrelo odporúčame i pre ďalšie subjekty v rámci spoločností v SR a to i v iných samosprávnych krajoch.

 

Spolupráca s partnermi (lokálni, regionálni alebo nadnárodný, sociálni partneri, MVO alebo iné súkromné subjekty a pod.) -

 

Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity

www.tecoma.sk, regionálne a celoslovenské noviny, letáky, plagáty, oznamy  - ostatná reklama presne podľa pokynov príručky pre prijímateľa, fotky

Linky:

www.esf.gov.sk

www.sia.gov.sk

 

 

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA VZDELÁVANIE PEDAGÓGOVVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00