SK EN

EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY

„Zvýšenie zručností pre zamestnancov spoločnosti Tecoma Contract

image005.jpg image002.jpgimage003.gif
Názov projektu „Zvýšenie zručností pre zamestnancov spoločnosti Tecoma Contract"

Názov Operačného programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Číslo výzvy a kód projektu: DOP-SIA-2008/3.1.5/01, RKP: 009/3.1.5/2008

ITMS: 27130130006

Názov prioritnej osi /3./, opatrenia /3.1/ a rámcovej aktivity /5/
3. Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK
3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť

Miesto realizácie aktivít projektu
Bratislava/Bratislava/Bratislavský samosprávny kraj

Trvanie celkovej realizácie projektu
06/04/2009-07/06/2010

Koniec realizácie školiacich aktivít projektu
Školiace aktivity 08/04/2009-28/04/2010, publicita a riadenie do 07/06/2010

Rozpočet projektu
Skutočnosť: 142 071,71 Eur, z toho /NFP 134 968,12 Eur/

Kontaktné údaje
Tecoma Contract s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava v zast. Ing.K.Dolná, konateľ

tel.: 02/50203061, fax: 02/50203063, sekretariat@tecoma.sk, www.tecoma.sk

Ciele projektu
Investovanie do vedomostí a zručností zamestnancov
Odborné vzdelávanie
Informačné a komunikačné technológie
Manažérske zručnosti
Budúce profesijné a požadované zručnosti
Modernizácia a posilňovanie (štátnych a neštátnych) služieb zamestnanosti
Jazykové vzdelávanie /AJ a GrJ/
Integrácia na cezhraničnom pracovnom trhu
a pod.

Cieľové skupiny
Zamestnanci pôvodní 7
Zamestnanci novoprijatí 3


Stručný opis projektu:

Obligatórne položky:

1. Ciel

Cieľom uvedeného projektu je prispieť k zvýšeniu investícií do ľudského kapitálu podporou vzdelávania pôvodných i nových zamestnancov a manažérov spoločnosti Tecoma Contract  za účelom zvýšenia ich vedomostí a zručností.

2. Plánované aktivity 

Aktivita 1 - Manažérske zručnosti
Aktivita 2 - Obchodné zručnosti
Aktivita 3 -  Komunikačné zručnosti
Aktivita 4 -  Zručnosti „Špeciál" 
Aktivita 5 -  Jazykové vzdelávanie: anglický jazyk
Aktivita 6 -  Jazykové vzdelávanie: grécky jazyk
Aktivita 7 -  Tréning na ohodnocovanie osobnostného potenciálu klienta
Aktivita 8 -  Tréning na legislatívne minimum v oblasti pracovno-právnych vzťahov
Aktivita 9 -   Školenie o problematike školského zákona
Aktivita 10 - Tréning zo základov hotelového manažmentu
Aktivita 11 -  Zaškolenie zamestnancov na zakúpený softwér pre spol. Tecoma s.r.o.
Aktivita 12 - Zabezpečenie stážových pobytov v Grécku a na Cypre.

3. Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory)

V rámci projektu bolo preškolených 7 pôvodných a 3 nových zamestnancov, z toho 1 pracovník MRK, 2 pracovníčky nad 50-okov v zložení 6 žien a 4 muži.

4. Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu)

Všetci zúčastnení môžu získané zručnosti využiť v pracovnoprávnom procese. Zvýši sa ich kredit na trhu práce.

Fakultatívne položky:

1. Problémy zistené pri aplikácii    Školenia boli dosť časovo nahustené, čo bolo pre všetkých zúčastnených náročné pre výkon pracovných úloh.

2. Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach)    Tento projekt priniesol všetkým zúčastneným možnosť zefektívniť, zlepšiť, urýchliť a zracionalizovať svoje pracovné návyky, čo vrelo odporúčame i pre ďalšie subjekty v rámci spoločností v SR a to i v iných samosprávnych krajoch.

Špeciálne opatrenia na zvýšenie participácie žien na trhu práce -

Spolupráca s partnermi (lokálni, regionálni alebo nadnárodný, sociálni partneri, MVO alebo iné súkromné subjekty a pod.) -

Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity:
www.tecoma.sk, regionálne a celoslovenské noviny, letáky, plagáty, oznamy atď - ostatná reklama presne podľa pokynov príručky pre prijímateľa, fotky /priložené CD/


linky:

www.esf.gov.sk

www.sia.gov.sk

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA VZDELÁVANIE PEDAGÓGOVVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00