SK EN

EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY

Leonardo da Vinci- Rozšírenie kompetencií a odbornosti moderného učiteľa

informačný bulletin

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE:


Názov projektu: Rozšírenie  kompetencií  a odbornosti moderného učiteľa

Číslo zmluvy: 2013-1-SK1-LEO03-06261

Miesto  konania: Cyprus

Stáž v dvoch hoteloch

- TTC Tourism Training Cyprus, hotel ALTIUS BOUTIQUE, Nikózia

- Androtels Ltd, hotel  Harry´s Hotel, Protaras

Termín  konania:

1.     skupina 5.-19.10.2013 - 15 účastníkov

2.     skupina 8.- 22.10.2013 - 15 účastníkov

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci stredných odborných škôl zameraných na gastronómiu a hotelové služby (SOŠ, SOU, hotelové školy), ktorí pracujú v nasledovných pozíciách: majster odbornej výchovy, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie a  školitelia kurzov CZV v oblasti cestovného ruchu.

 

CIEĽ PROJEKTU:


Hlavným cieľom projektu bolo prispieť ku zvýšeniu mobilít v súlade s cieľmi podprogramu LdV a umožniť vyučovať prierezové kompetencie CR a zároveň zapájať sa do tvorby školských vzdelávacích programov s implementáciou moderných trendov v oblasti CR.

Špecifické ciele

1. Poskytnúť účastníkom projektu možnosť podrobne spoznať prevádzku podnikov v zariadeniach, ktoré sa odlišujú službami od našich zariadení CR

2. Rozšíriť vedomosti a praktické zručnosti z prípravy jedál a špecialít cyperskej i medzinárodnej kuchyne

3. Rozšíriť si odborné a praktické zručnosti v oblasti poskytovania hotelových služieb

4. Rozšíriť si odborné a praktické zručnosti v oblasti podávania jedál a nápojov - moderné stolovanie s využitím prvkov medzinárodnej kuchyne, baristika, nové trendy prípravy a podávania miešaných nápojov

5. Zvýšiť vedomosti v oblasti doplnkových služieb, animácie, kongresovej turistiky, poradenstva

6. Získať skúsenosti z oblasti manažmentu organizácii CR

7. Spoznať systém odborného vzdelávania a prípravy v sektore turizmu a pohostinnosti


Naplnenie cieľov:

Aktivitami počas stáže boli naplnené ciele. Účastníci na základe získaných vedomostí, zručností a skúseností, budú vedieť upraviť ŠkVP s implementáciou skúseností získaných počas pobytu. Účastníci spoznali dve odlišné zariadenia CR, vedeli porovnať ich služby. Hotel Harry´s, prímorský hotel, bol orientovaný na poskytnutie účastníkom praktických zručností - príprava jedál a špecialít cyperskej kuchyne, služby hauskeeping, podávanie jedál a príprava nápojov,obsluha na recepcii. Hotel TTC Altius poskytol účastníkom vedomosti a zručnosti z oblasti manažmentu, marketingu, tvorby jedálnych lístkov, prácu na recepcii, kongresovej turistike, spôsobe výučby na Nikózijskej univerzite.


 

VÝSTUPY PROJEKTU:


Vzdelávacie výstupy

Vedomosti

- získali vedomosti zo systému praktickej prípravy a odborného vzdelávania University of Nicosia/Intercollege,

- spoznali štruktúru cestovného ruchu na Cypre, spôsoby prevádzky hotela a starostlivosť o hotel

- naučili sa zostavovať a posudzovať jedálne a nápojové lístky, lektor doniesol jedálne a nápojové lístky z rôznych hotelov, z rôznych krajín (USA, Cyprus, Španielsko, Švajčiarsko, Veľká Británia)

- naučili sa prácu recepčného a spoznali operačný systém recepcie,  nahadzovali do IS recepcie klientov

- spoznali režim hotela a prácu manažmentu pri starostlivosti o klienta - ako vznikajú večerné programy, ako spolupracujú s cestovnými kanceláriami, ako spolupracujú s ostatnými hotelmi, dodávateľmi služieb

Zručnosti

- v kuchyni príprava jedál, predovšetkým mäsa, rýb, zeleninových šalátov a múčnikov, všetky jedlá boli zamerané na miestnu kuchyňu, pričom v hoteli Harry´s sa zameriaval na domácku kuchyňu a hotel Altius na racionálnu stravu

- príprava miešaných nápojov, čapovanie piva, príprava kávy a čaju (pri miešaných nápojoch bol veľmi nápomocný zamestnanec, ktorý naučil rôzne miešané alkoholické i nealkoholické nápoje, ktoré vynikali farebnosťou)

- pri obsluhe na terase, pretože všetky jedlá boli podávané formou švédskych stolov, obsluha bola počas dňa na terase, predovšetkým sa to týkalo nápojov

- hausekeeping - nadobudli zručnosť pri ustielaní postelí, špecifické ustielanie, čistenie izieb, toaliet

Jazykové kompetencie - všetci účastníci si rozšírili spôsobilosti v používaní AJ, niektorí si rozšírili spôsobilosti v používaní ruského jazyka, pretože v hoteli Harry´s bola vo veľkej miere ruská klientela

Interkultúrne zručnosti - boli aplikované vo veľkej miere, nielen vo vzťahu k cyperskej kultúre a osobitostiam života v gréckej časti, ale spoznávanie a akceptácia aj tureckej komunity v Nikózii, ich spôsobu komunikácie, prístupu. Cez klientov a zamestnancov hotelov sa rozšírila aj na ruskú, ukrajinskú, bulharskú interkulturálna spôsobilosť. Pri práci v hoteli Harry´s sa vytvorili príjemné priateľské kontakty so zamestnancami, spoznali ich životné príbehy a osudy.

Tímová práca - bola nevyhnutná, pretože účastníci si museli vytvoriť pracovné skupiny po 3, rozdeliť si prácu na jednotlivých úsekoch, zorganizovať si činnosti, spolupracovali aj pri tvorbe záverečných prezentáciách ako aj pri výstupoch v rámci prednášok

Používanie IKT - IKT využívali pri príprave prezentácií a pri záverečných prácach, ako aj pri práci na recepcii v oboch hoteloch


Očakávané výstupy

- 30 účastníkov získa EUROPASS Mobility

- 30 účastníkov realizuje úspešne stáž a získa vedomosti a zručnosti v oblasti gastronómie, hotelierstva, podávania jedál, doplnkových služieb a manažmentu

- Vytvorenie kurzu inovačného vzdelávania v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov

- 10 vytvorených učebných materiálov

- Zorganizovanie konferencie pre  pedagogických pracovníkov SOŠ s medzinárodnou účasťou


Naplnenie výstupov

Europass Mobilita získali všetci 30 účastníci stáže. Global Contract momentálne pripravuje nové kurzy v oblasti kontinuálneho vzdelávania na akreditáciu. Účastníci vypracovali záverečné práce - cestový ruch na Cypre. Konferencia sa uskutočnila 15.10.2013, ale bez zahraničnej účasti z dôvodu zaneprázdnenosti pozvaných.PROGRAM PROJEKTU:


Mobilný projekt bol organizovaný v 2 skupinách po 15 účastníkoch. Každá z týchto skupín bola ešte rozdelená do dvoch skupín.

Prvá skupina odchádzala 5.10.  a tá bola rozdelená na do hotela Harry´s 8 účastníkov a do hotela Altius 7 účastníkov. Druhá skupina išla 8.10. Do hotela Harry´s 7 účastníkov, do hotela Altius 8 účastníkov. Každá zo skupín mala vlastný program a úlohy.Program pre skupiny u partnera TTC Tourism Training Cyprus, hotel ALTIUS BOUTIQUE

1. deň manažér hotela sa zoznámil s účastníkmi, oboznámil ich s firemnou kultúrou, hotelovými smernicami a systémom bezpečnosti.

2. deň - hospitalizačná účasť na vzdelávaní University of Nicosia/Intercollege v oblasti cestovného ruchu. Diskusia o využívaní metód vo vyučovaní odborných predmetov a o medzipredmetových vzťahoch odborných predmetoch v oblasti cestovného ruchu. Individuálne konzultácie s vyučujúcimi zamerané na obsah a metódy výučby.

Ostatné dni, okrem nedele boli organizované formou prednášok a cvičení a to v dopoludňajších hodinách zväčša od 10:00 do 13:00 a v popoludňajších hodinách od 15:00 do 17:30.

Obsahom vzdelávania bolo:

aspekty a význam turizmu,

hodnotenie kvality hotela, vyhľadávanie chýb a bodovanie ponukových lístkov - Menu Matrix,

exkurzia v hoteli Altius s priblížením hlavnej idey hotela,

prácu v skupinách na príprave prezentácií na rôzne témy,

práca s programom hotelového rezervačného systému

obsluha v bare

práca chyžnej na hotelovej izbe

práca na recepcii

Manažment hotela, oboznámenie sa so štruktúrami hotela

Práca v kuchyni, vo výrobnom stredisku

turistická činnosť a porovnávanie prímorských miest

Hausekeeping, food and beverage management

kvalita hotela - prednáška, hodnotenie menu

Food and beverage Slovensko

personálna politika hotela

 

Program u partnera Harry´s

účastníci rotovali v skupinách v piatich oblastiach (gastronómie, hotelových služieb, podávania jedál a nápojov, recepcie, manažmentu a logistiky), oblasť  pre každú skupinu bude trval jeden deň. Počas tejto rotácie si účastníci zvyšovať  a rozširovať vedomosti a predovšetkým zručnosti na konkrétnych pracovných pozíciách danej oblasti.


Kultúrny program

Každá skupina absolvovala v nedeľu celodenný výlet - návšteva historických pamiatok v Nikózii a návšteva tureckej časti Nikózie. Obsahom výletu boli mešity, pevnosti, chrámy a múzeum, porovnávanie kultúr.

Na záver pobytu v hoteli Altius manažment hotela usporiadal večer s hudbou, kde Eli (zamestnankyňa hotela) spievala piesne a program končil sa tancom.

 

PRÁCE ÚČASTNÍKOVPráce počas pobytu:

 

 1. The Operational Departments Of a Hotel
 2. The operational departments of a hotel 3 sk
 3. South Zemplín - the country of excellent food and wine
 4. Food and beverage offers in a tourist destination Slovakia
 5. FOOD & BEVERAGE OPTIONS IN TOURIST DESTINATION
 6. Events and conference tourism
 7. Events & Conference tourism

 

Záverečné práce:

 1. Staz Specificke didakticke postupy pri priprave kucharov
 2. Staz Porovnanie prirodnych a kulturno-historickych predpokladov rozvoja CR
 3. Staz Porovnanie hotelov Harry´s - Altius
 4. Staz hotel Altius
 5. Staz Hodnotenie kvality hotelov na Cypre
 6. Staz Grecke speciality
 7. Staz Cinnosti pocas staze
 8. Staz Ako chuti cyperska kuchyna
 9. Staz Aktivity ucastnikov
 10. Staz Kvalita hotelov Harryś - Altius

  

 

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA VZDELÁVANIE PEDAGÓGOVVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00