SK EN

EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY

Leonardo da Vinci 1

leonardo.gif

Venuje sa potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do odborného vzdelávania a prípravy, okrem terciárneho stupňa, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie a  odbornú prípravu poskytujú alebo podporujú.

1. Popri cieľoch programu celoživotného vzdelávania má program Leonardo da Vinci tieto osobitné ciele:

  • odporovať účastníkov odbornej prípravy a ďalšej odbornej prípravy pri získavaní a využívaní znalostí, zručností a kvalifikácií s cieľom podporiť ich osobný rozvoj, zamestnateľnosť a účasť na európskom trhu práce;
  • podporovať zvýšenie kvality a inováciu systémov, inštitúcií a praxe odborného vzdelávania a prípravy;
  • zvýšiť príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy a mobility pre zamestnávateľov a jednotlivcov.

students2.jpg

2. Program Leonardo da Vinci má tieto operačné ciele:

  • zlepšiť kvalitu mobility v celej Európe pre osoby zapojené do  počiatočného odborného vzdelávania a prípravy a do ďalšej odbornej prípravy tak, aby sa do skončenia programu celoživotného vzdelávania zvýšil počet stáží v podnikoch najmenej na ročne;
  • zlepšiť kvalitu spolupráce medzi inštitúciami alebo organizáciami, ktoré poskytujú možnosti vzdelávania, podnikmi, sociálnymi partnermi a inými relevantnými subjektami v celej Európe;
  • podporiť vývoj inovačných prístupov v odbornom vzdelávaní a  príprave, okrem terciárneho stupňa, ako aj ich prenos, napríklad z  jednej účastníckej krajiny do iných;
  • zlepšiť transparentnosť a uznávanie kvalifikácií a kompetencií, spôsobilostí vrátane tých, ktoré sa získali cestou neformálneho a  informálneho vzdelávania;
  • podporovať učenie sa moderných cudzích jazykov,
  • podporovať rozvoj inovačného obsahu, služieb, pedagogických teórií a postupov celoživotného vzdelávania s podporou IKT.
ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVOVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVO MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA ŠPORTOVÉ SÚSTREDENIAŠPORTOVÉ SÚSTREDENIA ŠVAJČIARSKY KONCEPT HOTELOVÉHO MANAŽMENTU - ALPINE CENTER (MMSPr)ŠVAJČIARSKY KONCEPT HOTELOVÉHO  MANAŽMENTU - ALPINE CENTER (MMSPr)
Kontaktkontakt

 

Tecoma

 

Global Contract s.r.o. - Slovensko
Bajkalská 29/C
821 01 Bratislava

Mobil: +421 915 054  544

E-mail: cyprus@globalcontract.sk


STRÁNKOVÉ HODINY: PO - PIA  9:00 - 16:00