SK EN

EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY

Leonardo da Vinci- INDIVIDUALITA v rozvoji, ODBORNÉ KOMPETENCIE A JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI - predpoklady úspešného študenta SOŠ

Leonardo da Vinci- INDIVIDUALITA v rozvoji, ODBORNÉ KOMPETENCIE A JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI - predpoklady úspešného študenta SOŠ

informačný bulletin

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE:

 

Názov projektu: INDIVIDUALITA v rozvoji, ODBORNÉ KOMPETENCIE A JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI - predpoklady úspešného študenta SOŠ

Číslo zmluvy: 2013-1-SK1-LEO03-06261

Miesto  konania: Grécko, Kos

Stáž v Kipriotis Hotels

Termín  konania:

30.06. - 29.10.2014 - 30 účastníkov

Cieľová skupina: študenti stredných odborných škôl v oblasti cestovného ruchu (SOŠ, SOU, hotelové školy)

 

CIEĽ PROJEKTU:

 

Hlavným cieľom projektu bolo prispieť ku zvýšeniu mobilít ľudí v počiatočnom vzdelávaní a pri získavaní a využívaní vedomostí, zručností s cieľom podporiť ich osobný rozvoj v oblasti cestovného ruchu, v súlade s cieľmi podprogramu LdV, získať zručnosť v komunikácii v cudzom jazyku, prispieť k záujmu účastníkov o ďalšie vzdelávanie a rozvoj. Mobilita bola realizovaná v nadväznosti na odbornú prípravu a prax získanú v škole formou stáže účastníkov na pracovných pozíciách u partnera v Grécku, hotel Kipriotis Village na Kose.

Špecifické ciele:

Špecifickými cieľmi projektu bolo umožniť cieľovej skupine získať alebo zlepšiť vedomosti a odborné praktické zručnosti a kompetencie

- v oblasti poskytovania hotelových služieb - starostlivosti o klienta, prevádzky a logistiky hotela, prevádzky a činnosti recepcie, plánovanie a riadenie jednotlivých úsekov, ako aj využitie informačných technológií pri týchto činnostiach

- v oblasti gastronomických služieb - príprava jedál a kulinárskych špecialít gréckej i medzinárodnej kuchyne, prevádzka a logistika kuchyne, systém potravinovej bezpečnosti (HACCP)

- v oblasti podávania jedál a nápojov - plánovanie a riadenie služieb podávania jedál a nápojov, prípravy stolovania pre rozličné príležitosti, podávanie jedál, príprava a podávanie kávy (baristika), moderné stolovanie s využitím prvkov medzinárodnej kuchyne, nové trendy prípravy a podávania miešaných nápojov

- v oblasti doplnkových služieb, animácie - ich miesto a význam v ponuke hotelových služieb, kreativita, plánovanie a realizácia animačných aktivít a zážitkovej turistiky

- pri plánovaní, organizácii činností a riadení daných úsekov a práce s ľudskými zdrojmi, v oblasti marketingu

- jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku

- interkulturálne zručnosti

 

 

Naplnenie cieľov:

Aktivitami realizovanými počas mobility bol hlavný aj špecifické ciele naplnené. Účastníci prostredníctvom rotácie po pracoviskách získali vedomosti a predovšetkým zručnosti v oblasti obsluhy, práca v bare, príprava jedál, animácia pre deti, jazykové zručnosti z AJ, ale aj gréckeho, nemeckého a ruského jazyka, sociálne spôsobilosti ako je komunikácia s rôznymi národnosťami, akceptácia ich zvyklostí, samostatnosť v konaní, rozhodovaní, prispôsobivosť k požiadavkám nadriadených a klientov. Získali pracovné návyky.

 

 

VÝSTUPY PROJEKTU:

 

Vzdelávacie výstupy

VÝSTUPY V OBLASTI VŠEOBECNÉHO VZDELÁVANIA

Jazykové kompetencie

 • všetci účastníci si rozšírili spôsobilosti v používaní AJ, niektorí si rozšírili spôsobilosti v používaní ruského jazyka, nemeckého a gréckeho jazyka

 

Interkultúrne zručnosti

Boli aplikované vo veľkej miere, nielen vo vzťahu k gréckej kultúre a osobitostiam života vgréckej kultúre, ale cez klientov a zamestnancov hotelov sa rozšírila aj na ruskú, ukrajinskú, bulharskú, arabskú, nemeckú, holandskú škandinávsku interkulturálna spôsobilosť.

 

VÝSTUPY V OBLASTI SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ

 • tímová práca - bola nevyhnutná, pretože účastníci si museli vytvoriť pracovné skupiny, rozdeliť si prácu na jednotlivých úsekoch, spolupracovali aj pri tvorbe záverečných prezentáciách.

 • samostatnosť, zvýšenie sebadôvery, zlepšenie komunikačných zručností, akceptácia autority,

 • pracovné návyky, pracovná disciplína, zodpovednosť za svoju prácu, lojalita k zamestnávteľovi.

 • získanie priateľstiev a kontaktov

 

VÝSTUPY V OBLASTI ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

Získané vedomosti

- spôsoby starostlivosti o klienta, poznanie chodu prevádzky a logistiky hotela, prevádzka recepcie, plánovanie a riadenie ubytovacieho úseku s využitím IKT, poznanie systému práce s klientom,

- chod organizácie kuchyne, spoznanie moderných technologických pomôcok, a moderných technologických postupov prípravy jedál v súlade s medzinárodnými gastronomickými trendami, používanie korenín, zeleniny a ovocia v jedlách studenej a teplej kuchyne, carving, prevádzka a logistika kuchyne, systém hygieny a potravinovej bezpečnosti (HACCP)

- spoznanie doplnkových služieb vyplývajúce zo špecifikácie hotelového zariadenia, plánovanie a riadenie činností daných úsekov, práca s ľudskými zdrojmi, tvorba prospektov hotela a ostatných marketingových činností príslušnej oblasti.

 

Získané zručnosti

- práca na recepcii, zručnosti pri organizovaní rezervácie, tvorba propagačných materiálov, zostavovanie ďakovných mailov, práca s databázou klientov, vyúčtovanie klienta, práca pri príprave prestieraní izieb

- príprava jedál stredomorskej kuchyne, príprava špecialít gréckej i medzinárodnej kuchyne ako šalátov, sladkých dezertov, mäsových guličiek, bešamelu, plnených palaciniek špenátom a hubami, Burrita, sushi, grilovanej zeleniny, omelety, technika spracovania darov mora, príprava jedál v studenej kuchyni, príprava jedál pred zrakmi klientov, pečenie a porciovanie pizze pred zrakmi hostí.

- stolovanie podľa typu reštaurácie, stolovanie pri podávaní raňajok, stolovanie pri slávnostných večeriach, usádzanie hostí, konverzačné cvičenia s hosťami, podávanie prípitku pri stole pred večerou

- príprava rôznych druhov káv a jej zdobenie, príprava a podávanie miešaných nápojov, základné zručnosti bartender show

- pulírovanie príborov, čistenie stolov-

- vypracovanie a realizovanie animačných aktivít pre deti, vypracovanie balíkov služieb podľa ponuky hotela a ich cenovú kalkuláciu.

Očakávané výstupy

- 30 účastníkov získa praktické zručnosti vedomosti a zručnosti o moderných postupoch v gastronomickej oblasti, hotelovej oblasti, oblasti podávania jedál a nápojov, oblasti doplnkových služieb a oblasti riadenia zariadení na úrovni nižšieho manažmentu v zariadeniach cestovného ruchu

- 30 účastníkov získa EUROPASS - Mobility

- 30 účastníkov projektu realizuje úspešne stáž v Grécku a rozšíri si svoje odborné, jazykové a interkulturálne zručnosti

- 30 účastníkov získa potvrdenie praxe a hodnotenie pre vysielajúcu organizáciu

- zorganizovanie seminára na úrovni vysielajúcich stredných škôl - pedagogickí zamestnanci a študenti 3. a 4. ročníkov so zámerom odovzdať informácie a skúsenosti z mobilít

- zorganizovanie konferencie pre pedagogických pracovníkov SOŠ s medzinárodnou účasťou, s cieľom informovať o projekte, výsledkoch projektu

 

Naplnenie výstupov

Europass Mobilita získali všetci 30 účastníci stáže. Účastníci vypracovali záverečné práce a prezentovali ich na seminári i konferencii, ktoré sa realizovali 16.10.2014, ale bez zahraničnej účasti z dôvodu zaneprázdnenosti pozvaných.

 

 

PROGRAM PROJEKTU:

 

PRVÝ TÝŽDEŇ STÁŽE

Bol zameraný na

- zoznámenie sa s manažmentom, oboznámenie sa s podnikovou kultúrou a s aspektami jej napĺňania na jednotlivých pracoviskách, s pravidlami stáže, s cieľmi a získavaním spätnej väzby o ich plnení, o rozdelení účastníkov do skupín, princípom rotácie po pracoviskách, úlohami na každom pracovisku, s povinnosťami účastníkov viesť si denníky prác a ich zvládanie, o monitoringu ich napredovania

- jazykovú prípravu, adaptácia na AJ zameraná na slovnú zásobu podľa plánu stáže

- na interkulturálnu prípravu z hľadiska manažmentu hotela

- na poznanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnych opatrení na úsekoch praxe

 

Vzdelávací výsledok:

Účastníci si prehĺbili spôsobilosti v konverzácii s klientami a zamestnancami hotela v AJ, získali vedomosti a zručnosti v oblasti sociálneho správania o vzťahu ku klientom s interkulturálnou akceptáciou, spoznali osobitosti podnikovej kultúry hotela Kipriotis.

STÁŽ NA PRACOVISKÁCH

Účastníci rotovali v skupinách po  pracoviskách hotela (oblasť gastronómie, oblasť hotelových služieb, oblasť podávania jedál a nápojov a oblasti doplnkových služieb, animácie a  manažmentu).

Realizované aktivity - príprava prestieraní, uterákov pre klientov, práca v práčovni, organizácia čistenia izieb, typy služieb ubytovania, prevádzka a logistika ubytovacej časti, práca na recepcii a koordinácia s ubytovacou časťou, moderné rezervačné postupy, činnosti pri vyúčtovaní hosťa, techniky predaja a marketingu, poďakovanie hosťom, posielanie ďakovných mailov.

Získané vedomosti - starostlivosť o klienta, prevádzka a logistika hotela, prevádzka recepcie, plánovanie a riadenie úseku s využitím IKT, systém práce s klientom, ďakovné maily, ponuky

Získané zručnosti - práca na recepcii, zručnosti pri organizovaní rezervácie, tvorba propagačných materiálov, zostavovanie ďakovných mailov, práca s databázou klientov, vyúčtovanie klienta, práca pri príprave prestieraní izieb

Gastronomické služby

Realizované aktivity - príprava šalátov, krájanie ovocia, zeleniny, príprava jedál pre zrakom hostí, pozorovanie prípravy niektorých špecifických jedál, využívanie menej známych druhov korenín, zeleniny a ovocia a ich spracovanie

Získané vedomosti - chod organizácia kuchyne, spoznanie moderných technologických pomôcok, a moderných technologických postupov prípravy jedál v súlade s medzinárodnými gastronomickými trendami, používanie korenín, zeleniny a ovocia v jedlách studenej a teplej kuchyne, carving, prevádzka a logistika kuchyne, systém hygieny a potravinovej bezpečnosti (HACCP)

Získané zručnosti - príprava jedál stredomorskej kuchyne, príprava špecialít gréckej i medzinárodnej kuchyne ako šalátov, sladkých dezertov, mäsových guličiek, bešamelu, plnenia palaciniek špenátom a hubami, Burrita, sushi, grilovanej zeleniny, omelety, technika spracovania darov mora, príprava jedál v studenej kuchyni, príprava jedál pred zrakmi klientov, pečenie a porciovanie pizze pred zrakmi hostí.

Obsluha v reštaurácii

Realizované aktivity - podávanie jedál moderné stolovanie s využitím prvkov medzinárodnej kuchyne, samoobslužné formy stolovania. Hotel mal 3 reštaurácie, kde sa podávali raňajky a večere v reštaurácii Macedónia, Gréckej reštaurácii, Talianskej reštaurácii, obedy boli podávané v reštaurácii BBQ. Účastníci projektu si vyskúšali stolovanie vo všetkých typoch reštauráciách. Rovnako vo všetkých reštauráciách obsluhovali, podávali nápoje. V Talianskej reštaurácii usádzali hostí, V Macedónskej reštaurácii počas večere usádzali hostí, podávali nápoje a konverzovali s hosťami.

Získané zručnosti

- stolovanie podľa typu reštaurácie, stolovanie pri podávaní raňajok, stolovanie pri slávnostných večeriach, usádzanie hostí, konverzačné cvičenia s hosťami, podávanie prípitku pri stole pred večerou

- v reštaurácii BBQ získanie zručností pri príprave bufetov.

- pulírovanie príborov, čistenie stolov

Obsluha v bare

Realizované aktivity - príprava miešaných nápojov, kávy, podávanie nápojov, tvorba nápojového lístku, zloženie nápojov.

Získané zručnosti - príprava rôznych druhov káv a jej zdobenie, príprava a podávanie miešaných nápojov, základné zručnosti bartender show

Obsluha v bare bola účastníkmi realizovaná v 4 baroch - Olympic pool snack bar, kde sa podávalo aj občerstvenie počas obeda a popoludnia. V ponuke bolo grilované mäso, souvlaki, ovocie, zmrzlina, sendviče studené alebo teplé. Podávali sa tam alkoholické i nealkoholické nápoje. Umiestený je pri plaveckom bazéne, podávajú sa drinky všetkého druhu, otvorený je od 10:00 - 01:00. Main Bar - nachádza sa v blízkosti recepcie, otvorený je vo večerných hodinách (17:00 - 01:00). Posedenie je vo vnútri alebo na terase. Palmy bar bol umiestnený pri detskom bazéne. Beach Bar bol pri pláži a ponúkal služby klientom, ktorí trávili čas pri mori, otvorený bol od 10:00-17:00.

 

Ostatné aktivity počas stáže

Animačné služby

Realizované aktivity - účastníci sa zúčastňovali na animačných aktivitách pre deti, pripravovali program, pomôcky ako maľovali rozprávkové postavičky, tvorili bábky, robili s deťmi súťaže predovšetkým v oblasti pohybových hier, s najmenšími na pláži s tavby z piesku. Najväčším problémom bolo porozumieť malým deťom. Bol to tréning asertivity.

Manažment

Realizované aktivity - vedenie hotela priradilo účastníkom projektu mentorku, ktorá im ukázala systém a organizáciu práce v líniovom manažmente, ktorý má za úlohu manažovanie činnosti hotela, personálne činnosti - starostlivosť o zamestnancov, povinnosti hotela voči štátnym organizáciám, predovšetkým v oblasti hygieny, pracovného úradu a podobne.

Zároveň sa účastníci oboznámili so systémom marketingu a propagácie hotela, spoznali princíp spolupráce s cestovnými kanceláriami a tvorbou akciových cien a balíčkov služieb. Najcennejším bolo vyskúšanie si organizovanie chodu jednotlivých úsekov hotela so všetkými úskaliami riadiacich zamestnancov, predovšetkým v oblasti logistiky a rozpočtovania položiek a cenovej kalkulácie.

Získané vedomosti - spoznanie doplnkových služieb vyplývajúce zo špecifikácie hotelového zariadenia, plánovanie a riadenie činností daných úsekov, práca s ľudskými zdrojmi, tvorba prospektov hotela a ostatných marketingových činností príslušnej oblasti.

Získané zručnosti - vypracovanie a realizovanie animačných aktivít pre deti, vypracovanie balíkov služieb podľa ponuky hotela a ich cenovú kalkuláciu.

 

PRÁCE ÚČASTNÍKOV

 

Záverečné práce:

 1. Staz Danko Matta

 2. Staz Gelvanicsova Jestrebska Koscikova Hrivnakova

 3. Staz Gregova, Malcicka, Groskova, Bodnar, Odelga

 4. Staz Hudakova,Katusova,Holindakova

 5. Staz Kanci, Tomko, Baloghova

 6. Staz Semanová, Rurova, Dufalova, Grejtakova, Verbovska, Zulka

 7. Staz Ujheli, Bitlanyi Kremenak Ruzbarsky Demeter Samun

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA VZDELÁVANIE PEDAGÓGOVVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00