SK EN

EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY

Erasmus+ - ODBORNÉ KOMPETENCIE ŠTUDNETOV V PRAXI


Program: Erasmus +

 

Informácie o projekte:

Názov projektu: ODBORNÉ KOMPETENCIE ŠTUDNETOV V PRAXI

brožúra

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/305dc803-7c67-4eaf-a8f4-50658c8ac396

 

Číslo zmluvy: 2014-1-SK01-KA102-000187

Miesto  konania: Cyprus

Stáž v Aphrodita Hotels Limited

Termín  konania:

04.05. - 13.10.2014 - 20 účastníkov

Cieľová skupina: študenti stredných odborných škôl v oblasti cestovného ruchu (SOŠ, obchodné akadémie, hotelové školy)

 

CIEĽ PROJEKTU:

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie odborných spôsobilosti študentov v počiatočnom vzdelávaní, osobný rozvoj študentov v prístupe ku klientom, zlepšenie praktických zručností v oblasti gastronómie hotelových služieb ako aj v manažmente cestovného ruchu. Získať zručnosti a vedomosti, ktoré si vyžaduje prax a tým si zvýšiť uplatniteľnosť na európskom trhu práce. Posilniť spoluprácu medzi školským vzdelávaním a potrebami podnikateľského prostredia  pri získavaní a využívaní vedomostí, zručností s cieľom podporiť ich osobný rozvoj. Mobilita bola realizovaná v nadväznosti na odbornú prípravu a prax získanú v škole formou stáže účastníkov na pracovných pozíciách u partnera na Cypre v Aphrodita Hotels Limited.

 

ŠPECIFICKÉ CIELE:

Špecifickými cieľmi projektu bolo umožniť cieľovej skupine získať alebo zlepšiť vedomosti a odborné praktické zručnosti a kompetencie

- v oblasti poskytovania hotelových služieb - starostlivosti o klienta, prevádzky a logistiky hotela, prevádzky a činnosti recepcie, plánovanie a riadenie jednotlivých úsekov, ako aj využitie informačných technológií pri týchto činnostiach

- v oblasti gastronomických služieb - príprava jedál a kulinárskych špecialít gréckej i medzinárodnej kuchyne, prevádzka a logistika kuchyne, systém potravinovej bezpečnosti (HACCP)

- v oblasti podávania jedál a nápojov - plánovanie a riadenie služieb podávania jedál a nápojov, prípravy stolovania pre rozličné príležitosti, podávanie jedál, príprava a podávanie kávy (baristika), moderné stolovanie s využitím prvkov medzinárodnej kuchyne, nové trendy prípravy a podávania miešaných nápojov

- v oblasti doplnkových služieb, animácie - ich miesto a význam v ponuke hotelových služieb, kreativita, plánovanie a realizácia animačných aktivít a zážitkovej turistiky

- pri plánovaní, organizácii činností a riadení daných úsekov a práce s ľudskými zdrojmi, v oblasti marketingu

- jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku

- interkulturálne zručnosti

 

NAPLNENIE CIEĽOV:

Ciele projektu boli naplnené. Účastníci prostredníctvom rotácie po piatich  pracoviskách získali vedomosti a predovšetkým zručnosti a skúsenosti v oblasti prevádzky hotela a to v piatich hlavných prevádzok:

1) Hotelové služby: organizácia čistenia, typy služieb ubytovania, prevádzka a logistika ubytovacej časti, práca na recepcii a koordinácia s ubytovacou časťou, moderné rezervačné postupy, činnosti pri vyúčtovaní hosťa, starostlivosť o klienta, prevádzka a logistika hotela, prevádzka recepcie, plánovanie a riadenie úseku v spolupráci s cestovnými kanceláriami.

2) Gastronomické služby: príprava jedál a kulinárskych špecialít i medzinárodnej kuchyne, spracovanie darov mora, využívanie menej známych druhov korenín a ovocia a ich príprava, studená kuchyňa, zážitková gastronómia.

3) Podávanie jedál a nápojov, podávanie bežných a špeciálnych pokrmov, príprava a podávanie a dekorácia kávy ( baristika ), moderné stolovanie, samoobslužné formy stolovania, nové trendy prípravy a podávania miešaných nápojov. Príprava rôznych druhov káv, jej zdobenie, príprava a podávanie miešaných nápojov, stolovanie pri tématických večeriach, samoobslužných formách a la carta.

4) Doplnkové služby: kultúrno-spoločenské služby, organizovanie výletov, organizácia programu pre dospelých a deti.

5) Manažment: systém riadenia hotela, marketing predaja, cenotvorba, balíčky hotela.

( upratovanie, zásobovanie ), obsluhy, práca v bare, príprava jedál v teplej aj studenej kuchyni , animácia pre deti, navyše získali jazykové zručnosti z AJ jazyka, sociálne spôsobilosti ako je komunikácia s rôznymi národnosťami, akceptácia ich zvyklostí, samostatnosť v konaní, rozhodovaní, prispôsobivosť k požiadavkám nadriadených a klientov. Získali pracovné návyky.

 

VÝSTUPY PROJEKTU:

 

Jazykové kompetencie

 • všetci účastníci si rozšírili spôsobilosti v používaní AJ, oboznámili sa aj s používaním gréckeho jazyka, rumunského a ruského jazyka. Získali základy z gréckeho jazyka.

 • Získali skúsenosti po odbornej stránke ( odbornú terminológiu )

 • Po konverzačnej stránke ( „codex pre život" )

 

VÝSTUPY V OBLASTI SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ

 • tímová práca - bola nevyhnutná, pretože účastníci si museli vytvoriť pracovné skupiny, rozdeliť si prácu na jednotlivých úsekoch, spolupracovali aj pri tvorbe záverečných prezentáciách.

 • samostatnosť, zvýšenie sebadôvery, zlepšenie komunikačných zručností, akceptácia autority,

 • pracovné návyky, pracovná disciplína, zodpovednosť za svoju prácu, loajalitu k zamestnávateľovi.

 • získanie priateľstiev a kontaktov

 

VÝSTUPY V OBLASTI ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

Získané vedomosti

- spôsoby starostlivosti o klienta, poznanie chodu prevádzky a logistiky hotela, prevádzka recepcie, plánovanie a riadenie ubytovacieho úseku s využitím IKT, poznanie systému práce s klientom,

- chod organizácie kuchyne, spoznanie moderných technologických pomôcok, a moderných technologických postupov prípravy jedál v súlade s medzinárodnými gastronomickými trendami, používanie korenín, zeleniny a ovocia v jedlách studenej a teplej kuchyne, carving, prevádzka a logistika kuchyne, systém hygieny a potravinovej bezpečnosti (HACCP)

- nové trendy v obsluhe, podávanie jedál a nápojov, základy someliérstva, baristika, formy obsluhy „a la carte" a „bufet"

- spoznanie doplnkových služieb vyplývajúce zo špecifikácie hotelového zariadenia, plánovanie a riadenie činností daných úsekov, práca s ľudskými zdrojmi, tvorba prospektov hotela a ostatných marketingových činností príslušnej oblasti.

-formy marketingu, využívanie konkrétnych možností, medzinárodných manažérskych zručností.

 

Získané zručnosti

- príprava jedál stredomorskej kuchyne, príprava špecialít cyperskej i medzinárodnej kuchyne ako šalátov, sladkých dezertov, rôznych druhov omáčok, zemiakov na rôzne spôsoby, grilovanej zeleniny, omelety, príprava bufetov na raňajky a večere, technika spracovania mäsa a rýb, príprava jedál v studenej kuchyni, príprava jedál pred zrakmi klientov.

- stolovanie podľa typu reštaurácie, stolovanie pri podávaní raňajok, stolovanie pri slávnostných večeriach, usádzanie hostí, konverzačné cvičenia s hosťami, podávanie prípitku pri stole pred večerou

- príprava a obsluha na svadobných hostinách

- práca v bare, príprava rôznych druhov káv a jej zdobenie, príprava a podávanie miešaných nápojov, základné zručnosti

- pulírovanie príborov, čistenie stolov

- starostlivosť o prevádzku hotela, upratovanie izieb, všetkých vnútorných a vonkajších priestorov

- práca na recepcii, zručnosti pri organizovaní rezervácie, tvorba propagačných materiálov, práca s databázou klientov, vyúčtovanie klienta

- manažment, systém riadenia hotela, marketing predaja, cenotvorba, balíčky hotela

 

Očakávané výstupy

- 20 účastníkov získa praktické zručnosti vedomosti a zručnosti o moderných postupoch v gastronomickej oblasti, hotelovej oblasti, oblasti podávania jedál a nápojov, oblasti doplnkových služieb a oblasti riadenia zariadení na úrovni nižšieho manažmentu v zariadeniach cestovného ruchu

- 20 účastníkov získa EUROPASS - Mobility

- 20 účastníkov projektu realizuje úspešne stáž na Cypre a rozšíri si svoje odborné, jazykové a interkulturálne zručnosti

- 20 účastníkov získa potvrdenie o absolvovaní praxe

- zorganizovanie konferencie na úrovni vysielajúcich stredných škôl - pedagogickí zamestnanci a študenti 3. a 4. ročníkov so zámerom odovzdať informácie a skúsenosti z mobility

 

Naplnenie výstupov

Europass Mobilita získali všetci 20 účastníci stáže. Účastníci vypracovali záverečné práce a prezentovali ich na konferencii, ktorá sa realizovala 03.11.2015 , ale bez zahraničnej účasti z dôvodu zaneprázdnenosti pozvaných.

 

PROGRAM PROJEKTU:

- zoznámenie sa s manažmentom, oboznámenie sa s podnikovou kultúrou a s aspektami jej napĺňania na jednotlivých pracoviskách, s pravidlami stáže, s cieľmi a získavaním spätnej väzby o ich plnení, o rozdelení účastníkov do skupín, princípom rotácie po pracoviskách, úlohami na každom pracovisku, s povinnosťami účastníkov viesť si denníky prác a ich zvládanie, o monitoringu ich napredovania

- na poznanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnych opatrení na úsekoch praxe

 

Vzdelávací výsledok:

Účastníci si prehĺbili spôsobilosti v konverzácii s klientami a zamestnancami hotela v AJ, získali vedomosti a zručnosti v oblasti sociálneho správania o vzťahu ku klientom s interkulturálnou akceptáciou, spoznali osobitosti podnikovej kultúry hotela Aphrodite Hotels Limited.

 

STÁŽ NA PRACOVISKÁCH

Účastníci rotovali v skupinách po  pracoviskách hotela (oblasť gastronómie, oblasť hotelových služieb, oblasť podávania jedál a nápojov a oblasti doplnkových služieb, animácie a  manažmentu).

Realizované aktivity - príprava prestieraní, uterákov pre klientov, práca v práčovni, organizácia čistenia izieb, typy služieb ubytovania, prevádzka a logistika ubytovacej časti, práca na recepcii a koordinácia s ubytovacou časťou, moderné rezervačné postupy, činnosti pri vyúčtovaní hosťa, techniky predaja a marketingu, poďakovanie hosťom, posielanie ďakovných mailov.

Získané vedomosti - starostlivosť o klienta, prevádzka a logistika hotela, prevádzka recepcie, plánovanie a riadenie úseku s využitím IKT, systém práce s klientom, ďakovné maily, ponuky

Získané zručnosti - práca na recepcii, zručnosti pri organizovaní rezervácie, tvorba propagačných materiálov, zostavovanie ďakovných mailov, práca s databázou klientov, vyúčtovanie klienta, práca pri príprave prestieraní izieb

Gastronomické služby

Realizované aktivity - príprava šalátov, krájanie ovocia, zeleniny, príprava jedál pre zrakom hostí, pozorovanie prípravy niektorých špecifických jedál, využívanie menej známych druhov korenín, zeleniny a ovocia a ich spracovanie

Získané vedomosti - chod organizácia kuchyne, spoznanie moderných technologických pomôcok, a moderných technologických postupov prípravy jedál v súlade s medzinárodnými gastronomickými trendami, používanie korenín, zeleniny a ovocia v jedlách studenej a teplej kuchyne, carving, prevádzka a logistika kuchyne, systém hygieny a potravinovej bezpečnosti (HACCP)

Získané zručnosti - príprava jedál stredomorskej kuchyne, príprava špecialít gréckej i medzinárodnej kuchyne ako šalátov, sladkých dezertov, mäsových výrobkov, rôznych druhov omáčok, grilovanej zeleniny, omelety, technika spracovania mäsa a rýb, príprava jedál v studenej kuchyni, príprava jedál pred zrakmi klientov.

Obsluha v reštaurácii a obsluha v bare

Realizované aktivity - podávanie jedál moderné stolovanie s využitím prvkov medzinárodnej kuchyne, samoobslužné formy stolovania. Hotel mal dva bary Carob bar a Enterteinment , tam sa miešali a podávali drinky a nápoje, podávala sa káva, čaj, čokoláda, milkshake, bol tam hudobný program pre deti a hudobné vystúpenie. Realizované aktivity - príprava miešaných nápojov, kávy, podávanie nápojov, tvorba nápojového lístku, zloženie nápojov.

Získané zručnosti - príprava rôznych druhov káv a jej zdobenie, príprava a podávanie miešaných nápojov, základné zručnosti.

V bufete Cold sa podávali šaláty a zelenina rôznych druhov, priamo tam sa aj tieto šaláty pripravovali ( krájali, čistili, dochucovali ). V kuchyni s názvom Mein kytchen sa pripravovali rôzne druhy mäsa, rýb, omáčok - komplet kuchyňa. Získané zručnosti

- stolovanie podľa typu reštaurácie, stolovanie pri podávaní raňajok, stolovanie pri slávnostných večeriach, stolovanie pri svadbách, usádzanie hostí, konverzačné cvičenia s hosťami, podávanie prípitku pri stole pred večerou

- pulírovanie príborov, čistenie stolov

 

Ostatné aktivity počas stáže

Animačné služby

Realizované aktivity - účastníci sa zúčastňovali na animačných aktivitách pre deti, pripravovali program, pomôcky ako maľovali rozprávkové postavičky, tvorili bábky, robili s deťmi súťaže predovšetkým v oblasti pohybových hier, s najmenšími na pláži s tavby z piesku. Najväčším problémom bolo porozumieť malým deťom. Bol to tréning asertivity.

Manažment

Realizované aktivity - vedenie hotela priradilo účastníkom projektu mentorku, ktorá im ukázala systém a organizáciu práce v líniovom manažmente, ktorý má za úlohu manažovanie činnosti hotela, personálne činnosti - starostlivosť o zamestnancov, povinnosti hotela voči štátnym organizáciám, predovšetkým v oblasti hygieny, pracovného úradu a podobne.

Zároveň sa účastníci oboznámili so systémom marketingu a propagácie hotela, spoznali princíp spolupráce s cestovnými kanceláriami a tvorbou akciových cien a balíčkov služieb. Najcennejším bolo vyskúšanie si organizovanie chodu jednotlivých úsekov hotela so všetkými úskaliami riadiacich zamestnancov, predovšetkým v oblasti logistiky a rozpočtovania položiek a cenovej kalkulácie.

Získané vedomosti - spoznanie doplnkových služieb vyplývajúce zo špecifikácie hotelového zariadenia, plánovanie a riadenie činností daných úsekov, práca s ľudskými zdrojmi, tvorba prospektov hotela a ostatných marketingových činností príslušnej oblasti.

Získané zručnosti - vypracovanie a realizovanie animačných aktivít pre deti, vypracovanie balíkov služieb podľa ponuky hotela a ich cenovú kalkuláciu.

Vzdelávací výsledok:

Účastníci si prehĺbili spôsobilosti v konverzácii s klientami a zamestnancami hotela v AJ, získali vedomosti a zručnosti v oblasti sociálneho správania o vzťahu ku klientom s interkulturálnou akceptáciou, spoznali osobitosti podnikovej kultúry hotela Aphrodite Hotels Limited

 

PREZENTACIE STUDENTOV:

 

 1. bondrova
 2. sarosiova
 3. sykorova
 4. ptakova
 5. ponist
 6. paduch
 7. onder
 8. michalekova
 9. hajas
 10. gavendova
 11. fujdova
 12. diazova
 13. muchova
 14. nemethova
 15. kuhajdikova
 16. kmecova
 17. hluskova, franekova
 18. hanicakova

 

 

 

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA VZDELÁVANIE PEDAGÓGOVVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00