SK EN

EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY

asd

Projektový manažment- poradenská činnosť pri tvorbe, implementácii a monitorovaní projektov financovaných z Európskych štrukturálnych fondov

ŠTRUKTURÁLNE FONDY EU sú systémom finančných nástrojov a boli vytvorené na vyrovnávanie regionálnych rozdielov v rámci EU. Tieto finančné nástroje sú zamerané na podporu štrukturálnych zmien, ktoré EU považuje za kľúčové. Existujúce fondy:

Základné fondy
•    Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)
•    Európsky sociálny fond (ESF)
•    Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EAGGF)
•    Finančný nástroj na riadenie rybolovu (FIFG)

Ďalšie fondy
•    Kohézny fond
•    Iniciatívy spoločenstva.

Strategické usmernenie na obdobie 2007 – 2013:
•    Cieľ Konvergencia
•    Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
•    Cieľ Európska teritoriálna spolupráca

Priority, operačné programy na obdobie 2007– 2013

1. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť

1.1. dopravná infraštruktúra
1.2. environmentálna infraštruktúra a ochrana životného prostredia
1.3. lokálna infraštruktúra

2. Inovácie, informatizácia a znalostná ekonomika

2.1. podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb prostredníctvom inovácií
2.2. rozvoj elektronických služieb, obsahu, zručností a infraštruktúry pre verejnú správu
2.3. výskum a vývoj

3. Ľudské zdroje a vzdelávanie

3.1. moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť
3.2. podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzi

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVOVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVO MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA ŠPORTOVÉ SÚSTREDENIAŠPORTOVÉ SÚSTREDENIA ŠVAJČIARSKY KONCEPT HOTELOVÉHO MANAŽMENTU - ALPINE CENTER (MMSPr)ŠVAJČIARSKY KONCEPT HOTELOVÉHO  MANAŽMENTU - ALPINE CENTER (MMSPr)
Kontaktkontakt

 

Tecoma

 

Global Contract s.r.o. - Slovensko
Bajkalská 29/C
821 01 Bratislava

Mobil: +421 915 054  544

E-mail: cyprus@globalcontract.sk


STRÁNKOVÉ HODINY: PO - PIA  9:00 - 16:00